အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

စပါးလင္၏ အက်ဴိးအာနိသင္မ်ား

December 18, 2015

စပါးလင္၏ အက်ဴိးအာနိသင္မ်ား


Share this on:

စပါးလင္၏ အက်ဴိးအာနိသင္မ်ား

ျမက္မ်ဳိးႏြယ္၀င္ စပါးလင္ သည္ စပါးလင္ေမႊးႏွင့္ ဟင္းစားစပါးလင္ ဟု ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း၊ စပါးလင္ေမႊး သည္ ဟင္းစားစပါးလင္ထက္ ပုိ ၍ ရြက္ျပားႀကီးကာ ပုိ၍ရွည္လ်ား ေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာပန္း လွ ေစ်း ကြက္၀င္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း တုိ႔ကုိ ေလ့လာ သိရွိရပါသည္။

နည္း ပညာမ်ား ဘက္စံုတုိးတက္ ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာ့ေဆး၀ါးကုမၸ ဏီႀကီးမ်ားသည္ စပါးလင္ဆီကုိ စား ေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆး တုိ႔ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိၾကေလ သည္။

စပါးလင္၏ အရြက္ႏွင့္အဆီ ကုိ တုိင္းရင္းေဆး၀ါး မ်ား ထုတ္လုပ္ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါကုသ ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ ပရေဆးအ ျဖစ္ အသံုးျပဳၾက၏။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အ ေနျဖင့္မူ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတုိ႔၏ ဟင္း လ်ာ တဲြဖက္ခ်က္ျပဳတ္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ လူသံုးမ်ား လွေပသည္။

Credit: သုုတရမ်ွေဝမယ္

Review

User Rating

3.8 (5 Votes)