အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

နဂါးေမာက္သီး၏ အစြမ္း (Dragon Fruit)

December 18, 2015

နဂါးေမာက္သီး၏ အစြမ္း (Dragon Fruit)

Share this on:

နဂါးေမာက္သီး၏ အစြမ္း (Dragon Fruit)
လွ်ားေစာင္း လက္ပတ္ အႏြယ္၀င္ နားဂါးေမာက္သီး ပင္ဟာ ေတာင္အေမရိက တိုက္နဲ႕ မကၠစီကို ေဒသတို႔မွာ စတင္ ေတြ႔ရွိခဲ႔ၾကျပီး ယခုအခါ

Review

User Rating

0 (0 Votes)