အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

သခြားသီးကို ပုံမွန္စားရန္

December 18, 2015

သခြားသီးကို ပုံမွန္စားရန္

Share this on:

သခြားသီးကို ဘာေၾကာင့္ ပုံမွန္စားေပးသင့္သလဲ

ေရခဲေသတၱာအတြင္း သခြားသီး မရိွတဲ့ အိမ္မရိွသေလာက္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ကြ်ႏု္ပ္ယူဆပါတယ္။ သခြားသီးဟာ ေနစဥ္ပုံမွန္ ဟင္းလ်ာစာရင္းမွာ

Review

User Rating

0 (0 Votes)