သြားျဖဴေစတဲ့နည္း


Share this on:

သြားျဖဴေစတဲ့နည္း
သြားအေရာင္က သြားရဲ႕ေႂကြလႊာမွာမဟုတ္ဘူး။  အေပၚဆံုးေႂကြလႊာ enamelရဲ႕ေအာက္က သြားအ႐ိုးသားလႊာ dentin မွာစြဲေနတဲ့အေရာင္က ေၾကြလႊာကို

Review

User Rating

3.1 (12 Votes)