အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

အလြယ္ကူဆံုး ၀မ္းဗိုက္အဆီခ်နည္း

December 18, 2015

အလြယ္ကူဆံုး ၀မ္းဗိုက္အဆီခ်နည္း

Share this on:

အလြယ္ကူဆံုး ၀မ္းဗိုက္အဆီခ်နည္း
အထိုင္မ်ား၍ ကိုယ္လက္ရွားမွဳ နည္းပါးေနသူမ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ အလြယ္ကူဆံုး သဘာ၀နည္းျဖင့္

Review

User Rating

4.5 (12 Votes)