အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

အဝလြန္ေရာဂါႏွင့္ဓာတ္စာ

December 18, 2015

အဝလြန္ေရာဂါႏွင့္ဓာတ္စာ

Share this on:

အဝလြန္ေရာဂါႏွင့္ဓာတ္စာ
အဝလြန္ေရာဂါဟာ အစားအေသာက္မဆင္ျခင္လို႔လားဆရာ။ ဘယ္လိုေနထိုင္သင့္ပါသလဲရွင့္။ မေဝေဝ (ပဲခူး)
အဝလြန္ေရာဂါဟာ အစားအေသာက္အျပင္ ကိုယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းမလုပ္တာနဲ႔

Review

User Rating

4.8 (4 Votes)