အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

အေရျပားရႈံ႕တြန္႔ျခင္းကာကြယ္ရန္

December 18, 2015

အေရျပားရႈံ႕တြန္႔ျခင္းကာကြယ္ရန္

Share this on:

အေရျပားရႈံ႕တြန္႔ျခင္း ကေန ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ (၈) ခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် အေရျပားရိွ အမွ်င္ေတြ အားနည္းလာျပီး အသားေရကို ေထာက္ပံ့မႈမေပးႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္

Review

User Rating

3.6 (8 Votes)