အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္နည္း

December 18, 2015

ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္နည္း

Share this on:

တစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ မကုန္ဘဲ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ ေပ်ာက္နည္း

ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါနဲ႔ ပါတ္သက္လို႔ စိတ္ညစ္ ေနၾက သလား။ ေငြတစ္ျပား တစ္ခ်ပ္မွ မကုန္ ေစရဘဲ ေပ်ာက္ကင္း ေစရမယ္။

Review

User Rating

2.7 (3 Votes)