အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေဆးဖက္၀င္သည့္ ၾသဇာပင္

December 18, 2015

ေဆးဖက္၀င္သည့္ ၾသဇာပင္

Share this on:

အရြက္မွအစ အျမစ္အဆံုး ပဥၥငါးပါးလံုး ေဆးဖက္၀င္သည့္ ၾသဇာပင္

ၾသဇာပင္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပား တြင္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ ရွိၿပီး အလယ္ပိုင္း ေဒသမ်ား၌

Review

User Rating

3 (4 Votes)