အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေဆးျပီးသား ဟင္းသီးဟင္းရြက္သိမ္းနည္း

December 18, 2015

ေဆးျပီးသား ဟင္းသီးဟင္းရြက္သိမ္းနည္း

Share this on:

ေဆးျပီးသား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ အခ်ိန္ၾကာၾကာ သိမ္းဆည္းႏိုင္မယ့္နည္း

ကုန္တုိက္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဟာ အလြယ္တကူ ပုတ္သိုးပ်က္စီးတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဆလတ္ရြက္၊

Review

User Rating

4 (4 Votes)