အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

December 7, 2015

ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား


Share this on:

ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္း၏အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

ေရေႏြးၾကမ္း ေသာက္ျခင္းအား ျဖင့္ လန္းဆန္း တက္ၾကြ လာၿပီး စိတ္ညစ္ ျခင္း ၊ စိတ္ဓာတ္ က်ျခ င္း မ်ား ကို လည္း ေျပေပ်ာက္ ေစႏိုင္

Review

User Rating

5 (1 Votes)