ဂ်ေလဘီဆိုတာ ျမန္မာဘန္းစကား တစ္ခု အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားေနၿပီး ျဖစ္သလို အသုံးမ်ားတဲ့ စကား တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ေလဘီလို႔ ေခၚတဲ့ အိႏၵိ အခ်ိဳပြဲတစ္မ်ိဳးဟာ အရစ္အေခြ ပုံစံမ်ိဳး ရိွလို႔ လူမႈဘ၀မွာ ႐ွဳပ္ေထြးေပြလီေအာင္ ေနတတ္သူ ၊ အေၾကာင္း အရာ ႐ွဳပ္ေထြးေပြလီသူမ်ားကို “ဂ်ေလဘီ” လိို႔ သုံးႏႈံးၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။