ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား မေပါက္ၾကားေအာင္ လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားရန္ အခုိင္အမာ ကတိျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အသံုးျပဳခ်ိန္၌ သင့္အေနျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ အသိေပးႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ျဖည့္တင္းေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘက္မွ ေတာင္းဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိန္းသိမ္းမႈ ေၾကညာခ်က္ပါ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္းသာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

MyFood Myanmar အေနျဖင့္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါရန္ မည္သည့္အခါတြင္မွ် အီးေမးလ္ေပးပို႔ ေတာင္းဆိုမည္ မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ ယင္းကဲ့သို႔ အီးေမးလ္မ်ိဳးကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ MyFood Myanmarႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာ ရရွိသြားၿပီး ေပးပို႔လာသည္ဟု ယံုၾကည္လွ်င္ျဖစ္ေစ [email protected]သို႔ အသိေပးႏုိင္ပါသည္။

 

ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ကုမၸဏီအမည္မ်ား၊ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အားလံုးကို မူပိုင္ခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေကာက္ယူပါသည္။

အမည္အျပည့္အစံု

အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ အပါအဝင္ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

ဖြား/ေသႏွင့္ လူဦးေရစာရင္း (ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္)
စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

သင္တို႔အတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဝန္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအတြက္ ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္

အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေစ်းကြက္ သုေတသန လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားတြင္ သင့္ထံ ဆက္သြယ္ရာတြင္ အသံုးျပဳရန္ (သင့္ထံသို႔ အီးေမးလ္ တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္သာ ဆက္သြယ္မည္ ျဖစ္ပါသည္)

 

လံုၿခံဳေရး

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ား လံုၿခံဳေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခိုင္မာစြာ၊ ေသခ်ာစြာ ေျပာၾကားႏုိင္ပါသည္။ တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ဝင္ေရာက္မႈမ်ိဳး၊ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ိဳးမ်ားကို တားဆီးရန္အတြက္ အြန္လုိင္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စုေဆာင္းရယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အစီအမံမ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ထားပါသည္။

 

အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း

စုေဆာင္းရယူထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီသည့္ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္ အခ်ိဳ႕၏ Linkမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ထြက္ခြာၿပီး ထိုLinkမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ သင့္အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္သည့္အခါ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ လံုးဝ မသက္ဆိုင္သည္ကို သိရွိထားေစလုိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ သင္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ျဖည့္သြင္းခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး လံုၿခံဳမႈႏွင့္ အတြင္းေရး လွ်ိဳ႕ဝွက္လိုမႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ယူႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထိန္းသိမ္းမႈ ေၾကညာခ်က္ကို သတိရွိရွိ ေမးခြန္းထုတ္ ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

 

သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စီမံထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲျဖစ္ေစ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ လိုအပ္လာသည့္ အေျခအေန မဟုတ္ဘဲျဖစ္ေစ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကားခံ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ငွားရမ္းေပးျခင္းမ်ား လံုးဝ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

 

ရွင္းလင္းခ်က္

ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္ သီးသန္႔အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို MyFood Myanmarက ေထာက္ပံ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး မွန္ကန္ရန္၊ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မြမ္းမံျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္ အတတ္ႏုိင္ဆံုး ႀကိဳးစား အားထုတ္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ၊ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေစ ၿပီးျပည့္စံုမႈ၊ တိက်မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ၊ သင့္ေလ်ာ္မႈ၊ အသံုးဝင္မႈမ်ားအေပၚ မည္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး၊ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳး အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးႏွင့္မွ် ကိုယ္စားျပဳမႈ၊ အာမခံမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သင္၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈသည္ သင္၏ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္မႈသာ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အလက္ ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာ၍ျဖစ္ေစ ႀကံဳေတြ႕လာသည့္ မည္သည့္ထိခိုက္မႈ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈကိုမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။

ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ သင့္အေနျဖင့္ MyFood Myanmar၏ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာ အျခားဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား၏ သေဘာတရား၊ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သံုးစြဲႏုိင္မႈမ်ားအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ထိန္းသိမ္းကြပ္ကဲေနမႈ မရွိပါ။ မည္သည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ Linkကိုမွ် ဝင္ေရာက္ၿပီး ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈသင့္ေၾကာင္း ေထာက္ခံမႈ၊ အႀကံေပးမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အေနျဖင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမာစြာ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနရန္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုင္တြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လက္လွမ္းမမီႏုိင္သည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္တြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ယာယီခၽြတ္ယြင္းၿပီး ျပတ္ေတာက္ေနမႈကို တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။