ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲသို႔ ေ႐ွ႕ဆက္ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈရန္ သင့္အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ယခုဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ MyFood Myanmarႏွင့္ သင့္ၾကား ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ဆက္စပ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး မူဝါဒ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါမည္ဟု သေဘာတူပါသည္။

 

‘MyFood’၊ ‘MyFood Myanmar’၊ ‘ကၽြႏ္ုပ္’၊ ‘ကၽြႏ္ုပ္တို႔’ ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ပိုင္ရွင္မ်ားကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ‘သင္’၊ ‘သင္တို႔’ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားကို ရည္ညႊန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

 

MyFood Myanmarသည္ သင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ သင္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူ႔ထံမွ် လက္ဆင့္ကမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။

 

အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္သည့္အခါ ျဖည့္စြက္ထားေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ဆာဗာမ်ားထဲတြင္ သိုမွီးထားၿပီး အဆင့္ျမင့္ တာဝန္ခံ အရာရွိမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို မိတၱဴကူးယူျခင္း၊ အီးေမးလ္ေပးပို႔ျခင္း၊ Printထုတ္ယူျခင္းမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ရပါမည္။ စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ အသံုးခ်ရန္ မဟုတ္ပါ။

 

ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါသည္။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚ ေရးသားထားသည့္္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေယဘုယ် အသံုးျပဳရန္ အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႀကိဳတင္ အသိမေပးဘဲ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ျဖစ္ေစ၊ အျခား ၾကားခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ ရည္ရြက္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ျဖည့္စြက္ေပးထားေသာ၊ ေဖာ္ျပထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈ၊ ထိေရာက္မႈ၊ အခ်ိန္ကိုက္ ျဖစ္တည္မႈ၊ ၿပီးျပည့္စံုမႈ၊ သင့္ေတာ္မွ်တမႈအတြက္ အာမခံျခင္း၊ ၾကားဝင္ေထာက္ခံျခင္း မရွိပါ။ အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ အမွားအယြင္းႏွင့္ မတိက်မႈမ်ား ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏုိင္သည္ကို သင့္အေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ထားသင့္ပါသည္။ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳႏုိင္သည့္ အတုိင္းအတာထိ အမွားအယြင္းႏွင့္ မတိက်မႈမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။

 

ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ယူငင္ကိုးကား အသံုးျပဳျခင္းသည္ သင္၏ ေရြးခ်ယ္မႈသာျဖစ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔က တာဝန္မခံပါ။ သင္၏ အေသးစိတ္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ထုတ္ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာတိက်စြာ ေရြးခ်ယ္ရန္မွာ သင္၏ တာဝန္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ပါရွိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ လိုင္စင္ခံထားေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိပါသည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ကန္႔သတ္ထားမႈ မရွိေသာ ဒီဇုိင္း၊ အခင္းအက်င္း၊ အသြင္အျပင္၊ ပံုေဖာ္မႈ၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား ပါရွိပါသည္။ မူပိုင္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္အရ ယခုသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္းကို အသိေပး တားျမစ္ပါသည္။

 

ယခုဝက္ဘ္ဆုိက္သည္ အျခားေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားပါသည္။ အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားေသာ Linkမ်ားသည္ သင့္အတြက္ ေကာင္းႏိုးရာရာ ျဖည့္စြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားကို ဝင္ေရာက္သင့္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔က ေထာက္ခံထားသည့္ သေဘာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ Linkခ်ိတ္ေပးထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။