ခ်စ္တီးထမင္းမႀကိဳက္တဲ့သူမရွိဘူးဟုတ္ ??? ၿပီးေတာ့ သန႔္ရွင္းဖို စားေကာင္းဖိုလဲလိုေသးတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ Nandar က ေတာင္ျမင္းၿပိဳင္ကြင္းလမ္းမေပၚမွာရွိတဲ့ Rangoon ခ်စ္တီးထမင္းဆိုင္မွာ စားဖူးတာေလး မၽွေဝထားတယ္။

တျခားအစားအစာေတြလဲစုံတယ္.. စပ္ျပဲလန္ထိုင္းအစားအစာ တ႐ုတ္အစားအစာေတြလဲရေသးတယ္ ။ ေရာက္ရင္သာ မီႏူးသာၾကည့္လိုက္ ေမာသြားမယ္ ယတိုေရာ ဘာအစားအစာႀကိဳက္လဲ ??