ေၾကာ္ျငာဆိုတာဟာ လူေတြရဲ႕ စိတ္ကို လႊမ္းမိုးဖို႔၊ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့ရွိပါတယ္။

Kit Kat ေခ်ာကလက္ ေၾကာ္ျငာေလးပါ။

ဒါကေတာ့ Bounty ေရခဲေခ်ာင္း ေၾကာ္ျငာေလးေပါ့

Mondo Pasta ေၾကာ္ျငာေလး မိုက္တယ္ေနာ္

သြားတိုက္ေဆး Colgate တုိက္တဲ့သြားေလးက ပိုဝင္းေနတယ္ေပါ့

ရန္ကုန္မွာလဲ လူကူးမ်ဥ္းၾကားကို အဲ့လို လာလုပ္ေနဦးမယ္

ဝိုး Sprite ေၾကာ္ျငာ

Photos Credit: Brightside