ဂဏန္းေပ်ာ့ကို ေရဘြန္ဘိုင္ေအာက္မွာဘဲ အရင္ဆံုး ေဆးလိုက္ပါ။ ဒါဆုိရင္ ဂဏန္းမွာရွိေနတဲ့ အညစ္အေၾကး၊ အနံ႔ေတြ ဖယ္ႏုိင္သြားပါလိမ့္မယ္။

မ်က္လံုးေနရာ၊ မ်က္ႏွာအေရွ႕ပိုင္းကို ကတ္ေၾကးနဲ႔ ညွပ္လိုက္ပါ။

ဘဟက္ေနရာကေန အေပၚ အခြံကို ဆြဲခြာလိုက္ပါ။

ဂဏန္းေပ်ာ့ကို ဘယ္လို ေဆးေၾကာမလဲ

ဂဏန္းေပ်ာ့ကို အေနာက္လွန္လိုက္ၿပီး အေနာက္ဘက္မွာ ဖံုးေနတဲ့ ႀတိဂံပံု အခြံေလးကို မၿပီး ခြာလိုက္ပါ။

ဒါဆိုရင္ေတာ့ ဂဏန္းေပ်ာ့ကို စခ်က္လို႔ရပါၿပီ။