အိမ္ဦးခန္း ဘုရားစင္ ေ၀ယ်ာ၀စၥမွ စ၍ ၊ အိမ္ေနာက္ေဖး မီးဖိုေခ်ာင္မက်န္ ၊ ေရခ်ိဳးခန္း (သန္႔စင္ခန္း) အဆံုး အိမ္ရွင္မတစ္ဦး၏ တာ၀န္မ်ားမွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါတယ္ ။   ဒါေၾကာင့္လည္း ေရွးလူၾကီးမ်ားက “အိမ္မႈကိစၥေ၀ယ်ာ၀စၥ” ရယ္ လို ့ အမည္တပ္ခဲ့ ၾကပါတယ္ ။  ေန႔တ ဓူ၀ ၾကံဳေတြ ့ေနရတဲ့ သမရိုးက် အိမ္ေထာင့္ တာ၀န္မ်ား ကို ပံုမွန္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ၊ တခါတရံ မထင္မွတ္တဲ့ အခက္ အခဲ ေလးေတြ အတြက္ ျဖတ္ထိုးဥာဏ္ သံုးတတ္ဖို ့လိုပါတယ္ ။