ေလျဖတ္ေရာဂါအတြက္ ေဆးနည္းေကာင္းတစ္ခု

ဒီေဆးနည္းဟာ အြန္လုိင္းေပၚမွာ လူသိမ်ားခဲ့တဲ့ လက္ေတြ့နည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။