၀ိုင္ (Wine) အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

“၀ိုင္” ဟု ၾကားလိုက္႐ံုျဖင့္ အနီေရာင္ အရည္ေလးမ်ားကိုမ်က္ေစ့ထဲျမင္ေယာင္လာၾက၏။ ၀ိုင္ကို အရသာရွိရွိ ေသာက္ေတာ့မယ့္ဆိုရင္ ေရွးဦးစြာ ၀ိုင္ထည့္ထားတဲ့ဖန္သားၾကည္ၾကည္ ကလပ္ခြက္ကိုစက္၀ိုင္းပံုပတ္ခ်ာလည္
လွည့္လႈပ္ခတ္ေပးလွ်က္မွ ၀ုိင္္၏ရနံ႔ကို ႐ွဴသြင္းကာ၊ တစ္က်ဳိက္ခ်င္း စကၠန္႔ အနည္းငယ္ ငံုထားၿပီးမွသာ အရသာခံမ်ဳိခ်ေသာက္ရပါသည္။

၀ိုင္ဆိုတာ အရက္ေတာ့မဟုတ္ေပ မယ့္မ်ားမ်ားေသာက္ပါက လူကိုမူးယစ္ေစတတ္ေသာ အေဖ်ာ္ယမကာတစ္မ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ အဂၤလိပ္စကားလံုး အကၡရာ Wine သည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ စပ်စ္သီးမွခ်က္လုပ္ထားေသာ ၀ိုင္အရက္ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အျခားအသီးအနွံမ်ားမွ ခ်က္လုပ္ေသာ
၀ိုင္အရက္ (ဥပမာ-ပန္းသီး၀ိုင္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၀ုိင္) စသည္တို႔ကိုလည္း “၀ိုင္” ဟုသာ ေခၚဆိုသံုးႏႈန္းေလ့ရွိၾကပါသည္။ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္အသံုးျပဳေသာထိုအသီးမ်ားထဲတြင္ ပါရွိတဲ့ သဘာ၀သၾကားဓာတ္ကို
ကေစာ္ေပါက္ျခင္းျဖင့္ ၀ုိင္ ခ်က္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ၀ိုင္နီ၊ ၀ိုင္ျဖဴ၊ Rose ၀ိုင္ (ေခၚ) Pink ၀ိုင္ ႏွင့္
စပါကလင္၀ိုင္ ဟူ၍ ၀ုိင္(၄)မ်ဳိးရွိပါသည္။

၀ိုင္နီကို စပ်စ္သီးအနီျဖင့္ ခ်က္လုပ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀ိုင္နီရရွိေစရန္အတြက္ စပ်စ္သီး၊ စပ်စ္ခြံ၊ စပ်စ္ေစ့မ်ားပါ ထည့္၍ အခ်ဥ္ေဖာက္ေပးရ၏။ ၀ိုင္ျဖဴကိုေတာ့ စပ်စ္သီးအျဖဴျဖင့္ ခ်က္လုပ္ၾကပါသည္။
Rose ၀ိုင္ (ေခၚ) Pink ၀ိုင္ ဆိုသည္မွာ၀ိုင္နီႏွင့္ ၀ိုင္ျဖဴမ်ားကို ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ အနီေရာင္ စပ်စ္သီးမ်ားကို အရည္ညႇစ္ထုတ္ေျခထားၿပီး ၀ိုင္ ခ်က္လုပ္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ အဲဒီ စပ်စ္ရည္ထဲမွာ စပ်စ္ခြံမ်ားက်န္ရွိမႈပမာဏ အနည္း၊ အမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳထားေသာစပ်စ္သီးခြံ အထူ၊ အပါး ေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့
Rose ၀ိုင္၏ ပန္းေရာင္အႏု၊ အရင့္ ကြာျခားမႈျဖစ္လာပါသည္။ ၀ိုင္အတြင္းမွာ အျမႇဳပ္ထေနေသာ ၀ိုင္ကို စပါကလင္၀ိုင္ဟုေခၚၾကပါသည္္။

၀ိုင္ရဲ႕အေရာင္ကို ၾကည့္တဲ့အခါ ၀ိုင္ထည့္ထားေသာခြက္ကိုေလထဲတြင္ေျမႇာက္ၿပီးၾကည့္႐ံုႏွင့္ အေျဖမွန္ကို မသိႏိုင္ပါဘူး။ၾကည္လင္ေသာအေရာင္ကိုေနာက္ခံထားၿပီး ၀ိုင္ခြက္ကို45 ံ C ေစာင္း၍ ၾကည့္ရပါသည္။ ၀ိုင္နီမ်ားကိုအစိမ္းေရာင္ရင့္ရင့္(သို႔) အနက္ေရာင္ပုလင္းမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေလ့ရွိပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေရာင္ရင့္ေသာပုလင္းမ်ားအတြင္း၌သာ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္းျခင္းျဖင့္၀ုိင္နီမ်ားရဲ႕ သက္တမ္းကို ရင့္လာေစတယ္လို႔ဆိုၾကပါသည္္္။

၀ိုင္ျဖဴမ်ားကိုမူ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ (သို႔္) အ၀ါေရာင္ပုလင္းမ်ားတြင္ထည့္သြင္းထားေလ့ရွိပါသည္္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္၀ိုင္၏အေရာင္ကိုၾကည့္ၿပီး သက္တမ္းကို ခန္႔မွန္းလို ့ရႏိုင္ပါသည္။ ၀ိုင္ျဖဴမ်ားသည္ သက္တမ္းရင့္လာပါက ၀ုိင္၏အေရာင္မွာ ပိုမိုရင့္လာတတ္ပါသည္္။ ၎၀ိုင္ျဖဴမ်ားကို သစ္ခ်သား စည္မ်ားအတြင္း
သိုေလွာင္သိမ္းဆည္း ထားတဲ့ သက္တမ္းေပၚတြင္မူတည္ၿပီးေတာ့လည္းအေရာင္ေျပာင္းတတ္ပါသည္။

၀ုိင္နီမ်ားမွာမူ ၎တို႔ သက္တမ္း ပိုမိုရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် အေရာင္ပိုမိုေဖ်ာ့လာပါသည္။
၀ိုင္ပုလင္းရဲ႕အေရွ႕ဘက္ျခမ္းမွာBrand Name ၊ ၀ိုင္ထဲတြင္ပါတဲ့စပ်စ္သီးမ်ားႏွင့္ အျခားအမ်ဳိးအမည္မ်ား၊ ထုတ္လုပ္တဲ့့ႏို္င္ငံနဲ႔ ၀ိုင္အမ်ဳိးအစားတိ႔ုကို ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္။ ပုလင္းရဲ႕ေနာက္ဘက္ျခမ္းမွာ စပ်စ္ခင္းမ်ားထြက္ရွိရာ ေဒသ၊ ၀ုိင္ျပဳလုပ္သည့္နည္းစနစ္မ်ား၊ ၀ုိင္အနံ႔အရသာႏွင့္တြဲဖက္စားသံုးသင့္ေသာ
ဟင္းလ်ာမ်ား၊၀ိုင္ပုလင္းကိုထိန္းသိမ္းထားရွိရမည့္ အပူခ်ိန္၊ ၀ိုင္ထဲမွာပါတဲ့Alcohol ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ကို
ဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္္္။

၀ိုင္ကို အေမွာင္ခန္းႏွင့္ အေအးဓာတ္ရိွေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏွစ္ၾကာၾကာထားေလ၊ အရသာပိုေကာင္းေလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ခ်ဳိ႕၀ိုင္သည္ တန္ဖိုးျမင့္မားပါသည္။
ပုလင္းအဖံုးကို သစ္သားေခါက္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ထုိသစ္သားေခါက္ ပုလင္းအခြံႏွင့္ ၀ိုင္က္ုိ
အၿမဲထိေတြ႕ ေနေစရန္အတြက္ ပုလင္းကို ေအာက္ဘက္သို႔အနည္းငယ္ေစာင္းၿပီး သိမ္းဆည္းေလ့ရွိပါသည္။
အဆိပ္ေငြ႕မ်ားထြက္သြားေစရန္ႏွင့္ ၀ုိင္၏ အနံ႕အရသာတို႔ယိုယြင္းမႈမရွိေစရန္အတြက္ ဤသို ႔သိမ္းဆည္းရသည္ဟုဆိုပါသည္။ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသည့္ သက္တမ္းကိုလိုက္၍ေစ်းကြာျခားမႈရွိပါသည္။

၀ိုင္မ်ားကို မသံုးေဆာင္မီ Wine Cooler အတြင္း အပူခ်ိန္ 17 ံC ခန္ ့ရွိေသာေနရာတြင္ အခ်ိန္ ၁-နာရီ ခန္႔ႀကိဳတင္ထားၿပီး၊ ေသာက္သံုးမွသာ ၀ိုင္အရသာကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အနီေရာင္၀ိုင္မ်ားကို အခန္းအပူခ်ိန္(Room Temperature) မွာထား၍ အသားနဲ႔တြဲဖက္စားေသာက္ေသာအခါ
အရသာပိုမိုေပၚလြင္ၿပီး၊ အျဖဴေရာင္ ၀ိုင္ မ်ားကိုေတာ့ ငါး၊ အသုပ္တို႔ႏွင့္ တြဲဖက္စားေသာက္ပါက အရသာပိုထူးပါသည္။

က်န္းမာေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ပါလွ်င္ ကမၻာေပၚတြင္ ဦးစားေပးေသာက္သံုးသင့္ေသာအရည္ မွာေရ (သို ႔မဟုတ္) ေရေႏြးၾကမ္းGreen Tea ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအေနနဲ႔ေသာက္သင့္ေသာအရည္မွာအနီေရာင္စပ်စ္၀ိုင္ျဖစ္ေၾကာင္းေဆး
ပညာရွင္မ်ားကအႀကံျပဳထားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စပ်စ္၀ုိင္အနီကို လူႀကီး၊ လူငယ္၊ က်ား၊ မ မေရြး ေသာက္သံုးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍၀ိုင္ မ်ားမ်ားေသာက္မိရင္ေတာ့ မူးတာလည္းမဟုတ္ဘဲ ရီေ၀ေ၀ ခံစားရပါမည္။

ေဆးပညာရွင္မ်ား၏အဆိုအရ စပ်စ္သီးအခြံတြင္အိုမင္ရင့္ေရာ္မႈကို ေႏွးေကြးေစသည့္ ဓာတ္တစ္မ်ိဳး ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ “ မအိုေဆး ” ဟုၫႊန္းဆိုၾကပါသည္။ ၀ိုင္အနီကို ေဆး၀ါးအျဖစ္ ေန႔စဥ္ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ မျဖစ္ေစပါ။ ေသြးတိုးကိုက်ေစသည့္အျပင္၊ ေသြးအတြင္း အဆီဓာတ္မ်ားကိုလည္းက်ေစပါသည္။ ထို႔ျပင္အနီေရာင္၀ိုင္တြင္ပါရွိေသာ သဘာ၀ဓာတ္တိုးဆန္႔က်င္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးသည္ ႏ်ဴကလီးယားဓာတ္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိဆဲလ္မ်ားေသဆံုးျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း
ယူေကအေျခစိုက္ တယ္လီဂရပ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါသည္။ ထိုအဆိုကို ပစၥဘတ္တကၠသိုလ္၏
သုေတသနအဖြဲ႕မွလည္း ေထာက္ခံထားပါသည္။

သမိုင္းရာဇ၀င္မ်ားကိုေလ့လာၾကည့္ရာတြင္ လြန္ခ့ဲ့ေသာBC 6000 ခန္ ့ကစ၍ ပါရွား (ေခၚ) အီရန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဦးဆံုး စပ်စ္သီးျဖင့္ ၀ိုင္ကို စတင္ခ်က္လုပ္ေသာက္သံုးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါသည္။
ထိုမွတစ္ဆင့္ အီဂ်စ္၊ဂရိ၊ အီတလီီ၊ စပိန္၊ ျပင္သစ္၊ အာေရဗ်၊ဥေရာပေျမာက္ပိုင္း၊ ေရာမ၊ မကၠဆီကိုိ၊ပီ႐ူး၊ ကာလီဖိုးနီးယား၊ ၾသစေၾတးလ်၊နယူးဇီလန္ စသည္ျဖင့္ လက္ဆင့္ကမ္း ေရြ႕လ်ားလာခဲ့ပါသည္။

အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံအားလံုးလိုလိုတြင္ စပ်စ္သီးမွသာ ၀ိုင္ခ်က္လုပ္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ အာရွတိုက္တြင္ေတာ့ အိႏိၵယႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔တြင္BC 100 ခန္႔ကစတင္ေသာက္သံုးလာခဲ့ၾကၿပီး၊ ထိိုမွတစ္ဆင့္ အာရွႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔ ၀ိုင္ေသာက္သံုးေသာဓေလ့ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့ပါသည္။

“ဂ်ပန္မွာ ဆာေကး၊ ျပင္သစ္မွာ ၀ိုင္၊ စေကာ့တလန္မွာ ၀ီစကီ၊ ႐ုရွားမွာေဗာ့ဒ္ကာ”
ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားရွိပါသည္။ မွန္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထုတ္၀ိုင္အရက္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္တို႔သည္ စပ်စ္သီးျဖင့္သာ ၀ိုင္ခ်က္ လုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။
ေသာက္သံုးၿပီးေသာအခါ ခံတြင္းထဲတြင္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႔ႏွင့္အတူ အရသာရွည္ၾကာစြာစြဲက်န္ေနေစရန္အတြက္
င႐ုတ္ေကာင္းမွရရွိေသာ ပူရိွမ္းရနံ႔၊ သစ္ခြရနံ႔ႏွင့္ ရင့္မွည့္ေသာ ဘလက္ဘယ္ရီသီး ရနံ႔တို႔ျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံထုတ္ နာမည္ႀကီး၀ိုင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကရာ၊Burgundy ၀ိုင္သည္လည္း အေကာင္းဆံုးစာရင္း၀င္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဘာဂန္ဒီနယ္သည္
ကမၻာေက်ာ္ ၀ိုင္အရက္ အေကာင္းစားမ်ား ထုတ္လုပ္ရာနယ္ျဖစ္ၿပီး ထိုေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ စပ်စ္သီးမ်ားျဖင့္သာ ၀ိုင္ကိုခ်က္လုပ္ၾကပါသည္။ ထိုေဒသထြက္ စပ်စ္သီးအခြံမ်ားထဲတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူ တစ္မူထူးျခားစြာ
လူသားတို႔က်န္းမာေရးကိုအက်ဳိးျပဳေစသည့္ saponins (ေခၚ) သဘာ၀ဖေယာင္းဓာတ္ ပမာဏျမင့္မားစြာပါရွိေသာေၾကာင့္ ေသြးထဲရွိကိုလက္စထေရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္စြမ္းရွိပါသည္။

ရွန္ပိန္(ခ်မ္ပိန္)ေဒသမွ ထြက္ေသာအရက္ကို ရွန္္ပိန္ အရက္ဟု အမည္သညာျပဳ ေခၚၾကသကဲ့သို႔၊ Burgundy ေဒသမွထုတ္သည့္ ၀ိုင္ကို Burgundy၀ိုင္ ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ နာမည္ေက်ာ္စစ္ဘုရင္နပိုလီယံ၏ Favourate ၀ိုင္
ဟု ဆိုပါသည္။ ဘာဂန္ဒီ ၀ိုင္ အရက္ ၏ အေရာင္မွာ နီညိဳေရာင္ (သို ့မဟုတ္) ၾကက္ေသြးေရာင္ ဆန္ဆန္ ျဖစ္ပါသည္။ အရသာမွာ ခ်ိဳသေယာင္ေယာင္္ႏွင့္ ခါးသက္သက္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္တမ္းပိုၾကာလာေသာအခါ ခါးသက္သက္ အရသာရွိပါသည္။ အနီေရာင္ အသားမ်ား၊ ခ်ိစ္မ်ားႏွင့္ အသားကင္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ လို္က္ဖက္စြာသံုးေဆာင္ႏိုင္ေသာ ၀ိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ထို၀ိုင္နီကို ေသာက္သံုး႐ံုသာမက၊ အမဲသား၊ ခ်ိစ္၊ ဂ်ံဳမႈန္႔တို႔ျဖင့္ စီမံေသာ ၾကက္သြန္နီစြပ္ျပဳတ္ထဲတြင္ ေန႔စဥ္ဟင္းလ်ာအျဖစ္ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးေလ့ရွိပါသည္။ ဘာဂန္ဒီ အနီေရာင္ကို ျပင္သစ္ကဗ်ာဆရာမ်ားကလည္း
တဖြဲ႕တႏြဲ႕စပ္ဆိုၾကပါသည္။ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ၀ိုင္ႏွင့္အေဖ်ာ္ယမကာတို႔ကို အစြဲလမ္းဆံုးႏိုင္ငံမွာျပင္သစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အေလ်ာက္၊ နာမည္ႀကီး၀ိုင္ပုလင္းမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံရွိနာမည္ေက်ာ္မ်ဳိ႐ိုးစဥ္ဆက္ခ်မ္းသာသည့္ သူေဌးႀကီး မ်ားကေငြေၾကးေဒၚလာေသာင္းခ်ီ အကုန္က်ခံကာ၊ ေလလံဆြဲၾကၿပီး အပူ၊ အေအး ထိန္းညိႇထားသည့္ ၎တို႔၏ ဧည့္ခန္းမ်ားတြင္ အလွဆင္ထားၾကပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံ၏ ခရစၥတင္း ေလလံပြဲမ်ားတြင္ ၀ိုင္အရက္ ေလလံဆဲြမႈမွာေရွးေဟာင္းနာရီႏွင့္ ပန္းခ်ီကားတို႔ၿပီးလွ်င္လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ပါသည္။

Credit: သုတရသ မွ်ေဝမယ္ ၊ FOOD Magazine Myanmar