ရေအး ခြက္/ဇလုံ ထဲမွာ ဥကုိထဲလုိက္လုိ႔ အလ်ားလုိက္ ေရေအာက္မွာ လဲွလ်က္ရွိေနမယ္ဆုိရင္ လပ္ဆပ္ပါတယ္
ႀကက္ဥ ဟာ ေအာက္/အေပၚတက္လုိက္ဆင္းလုိက္ဆုိရင္၁ပါတ္ႀကာျပီဆုိေပမဲ႔
လတ္ဆပ္ဆဲမို႔ စားလုိ႔သင္႔ပါေသးတယ္
ႀကက္ဥ ေဒါင္လုိက္ ေအာက္ေျခမွာရပ္ေနရင္ ၃ ပါတ္ေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္လုိ႔ မႀကာခင္
ပုတ္ေတာ႔မွာပါ
ႀကက္ဥဟာေရေပၚမွာ ေပၚလာရင္ေတာ႔ လုံးဝမေကာင္းေတာ႔ျပီျဖစ္လုိ႔မစားသင္႔ေတာ႔ပါ။

 

Credit: သုတ အခ်စ္ ဘ၀ စာတုိေပစ