ျမက္မ်ဳိးႏြယ္၀င္ စပါးလင္သည္ စပါးလင္ေမႊးႏွင့္ ဟင္းစားစပါးလင္ဟု ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေၾကာင္း၊ စပါးလင္ေမႊးသည္ ဟင္းစားစပါးလင္ထက္ ပုိ၍ ရြက္ျပားႀကီးကာ ပုိ၍ရွည္လ်ားေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးေစ်း ကြက္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွ ေစ်း ကြက္၀င္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေလ့လာ သိရွိရပါတယ္။

နည္းပညာမ်ား ဘက္စံုတုိးတက္ေနေသာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ကမၻာ့ေဆး၀ါးကုမၼဏီႀကီးမ်ားသည္ စပါးလင္ဆီကုိ စား ေဆး၊ ေသာက္ေဆး၊ လိမ္းေဆး တုိ႔ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါတယ္။

စပါးလင္၏ အရြက္ႏွင့္အဆီကုိ တုိင္းရင္းေဆး၀ါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ေရာဂါကုသရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပရေဆးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္မူ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုတုိ႔၏ ဟင္းလ်ာ တဲြဖက္ခ်က္ျပဳတ္ပစၥည္းတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ လူသံုးမ်ားလွေပသည္။

Credit: သုုတရမ်ွေဝမယ္