ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရသည့္ Hansik ကိုရီးယား ရိုးရာ ဟင္းခ်က္ ျပိုင္ပြဲ