ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔ – ႏိုင္ငံတကာလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ အစားအစာပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အထူးကြ်မ္းက်င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ METRO Cash & Carry ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြဲျဖစ္ေသာ METRO Wholesale Myanmar သည္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးစက္မႈဇုန္တြင္ ကုန္ေလွာင္ရံု စတင္တည္ေဆာက္သည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ တရားဝင္ပႏၷက္ရိုက္ အခမ္းအနားကို ယေန႔ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့သည္။

IMG_1

METRO Wholesale Myanmar ၏ Deputy CEO ျဖစ္သူ Ms. Tiparayat Kaewsringarm မွ “ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ၿပီး စိတ္ခ်ရတဲ့ကုန္ ပစၥည္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ နဲ႔ပါ ပံ့ပိုးေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့ METRO Cash & Carry ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုု ယေန႔အခမ္းအနားနဲ႔ အစပ်ဳိးႏိုုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ METRO Cash & Carry အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကို ဝင္ေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလာေရးက႑ကိုလည္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစမယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ စားသံုးသူေတြအတြက္ အစားအစာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး နဲ႔ sustainability ရွိဖိုု႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝဖို႔ METRO Cash & Carry က ႏိုင္ငံတကာမွာက်င့္သံုးလ်က္ရွိတဲ့ supply chain စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုုး လုုပ္ထံုုးလုုပ္နည္းေတြကိုု ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ အသံုးျပဳမိတ္ဆက္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

IMG_3

ပႏၷက္ရုိက္အခမ္းအနားကို ျမန္မာ့ရိုးရာထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ဘုုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားမွ ပရိတ္တရားမ်ားရြတ္ဆိုကာ ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးခဲ့ၾကသည္။ ၂၈,၃၆၈ စတုရန္းမီတာေျမအက်ယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ေသာ ကုန္ေလွာင္ရံုအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ကုန္ေလွာင္ရံုအား ေခတ္မီသိုုေလွာင္ေရးဆိုုင္ရာ ပစၥည္းထားသိုုမႈအေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ထားမည္ျဖစ္ၿပီး သယ္ယူပိုု႔ေဆာင္ေရးစနစ္မ်ားကိုုလည္း အဆင့္ျမင့္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသြးစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပစၥည္းမ်ားလတ္ဆတ္ၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လိုုအပ္သည့္ အေအးဓာတ္ကိုု ခ်ိန္ညွိေပးႏိုုင္သည့္ အေအးခန္းမ်ားလည္း ကုုန္ေလွာင္ရံုုတြင္ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္ လတ္ဆတ္ေသာ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရြက္မ်ားကို အဖက္ဖက္တြင္ အရည္အေသြး ျပည့္မွီေစရန္ processing ႏွင့္ cleaning ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ားထားရွိေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္းမ်ားသုိေလွာင္ရန္ေနရာ ႏွင့္ ရံုးခန္းအစရွိသည့္ အပိုေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါရွိမည္ျဖစ္သည္။

METRO Cash & Carry ၏ ႏိုင္ငံတြင္း ဖက္စပ္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျဖန္႔ခ်ိေရးဆိုင္ရာ အေျခခံက်ေသာစနစ္မ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ား ၏ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ ဟုု ဆိုုသမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းကို ေထာက္ပံ့အားေပးသည့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႔မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ားမွ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။

METRO Wholesale Myanmar သည္ ျပည္တြင္းရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္သန္ထားၿပီး ျပည္တြင္းမွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႔အပ္သြားရန္ ဦးစားေပးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ ကုန္ေလွာင္ရံုလည္ပတ္မႈ အတြက္ တိုက္ရိုက္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၃၀၀ ႏွင့္ ဆက္စပ္အလုပ္အကိုင္ေပါင္း ၁၀၀၀ နီးပါး ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသြားမည့္ METRO Wholesale Myanmar သည္ ႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑ကို ပိုမိုတိုးတက္ေစရံုသာမက ကုမၸဏီ၏ ႏိုင္ငံတကာ sourcing channels မ်ားမွတဆင့္ တင္ပို႔ကုန္က႑အတြက္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကိုလည္း ဖန္တီးေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

METRO Cash & Carry ၏ လက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး platform မွတဆင့္ အစားအေသာက္မ်ား၊ အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဝယ္သူစိတ္တိုင္းက် အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ငန္းရွင္စားသံုးသူမ်ားျဖစ္ေသာ ဟုိတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အစားအစာတည္ခင္းဧည့္ခံေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားႏွင့္ ရံုးမ်ားကို ပုိ႔ေဆာင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ METRO Cash & Carry သည္ ျပည္တြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္စားသံုးသူမ်ားမွ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ အစားအစာလံုၿခံဳေဘးကင္းေရး၊ ပစၥည္းအရည္အေသြး မွန္ကန္မႈ၊ အခ်ိန္တိက်မႈ၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။

METRO Cash & Carry အေၾကာင္း

METRO Cash & Carry သည္ ႏိုင္ငံတကာလက္ကားေရာင္းဝယ္ေရး ႏွင့္ အစားအစာ လက္လီေရာင္းခ်ေရးတြင္ ထိပ္တန္းမွ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ METRO ၏ အႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းခြဲျဖစ္သည္။
METRO Cash & Carry သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၅ ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ လက္ကားအေရာင္းဆိုင္ေပါင္း ၇၅၀ ေက်ာ္ ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ကမာၻတစ္ဝန္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ဘ႑ႏွစ္တြင္ ယူရို ၂၉ ဘီလီယံခန႔္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပိုမိုသိရွိရန္ : https://www.metro-cc.com/
Contact: [email protected]
Office address : Wing B, Ground Floor, Building A3, Star city, Thanlyin Township, Yangon.