City Mart Holding Co.,Ltd ၏ Pride of Myanmar “ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” အစီအစဥ္ဟာဆိုရင္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစား၊ အလတ္စားစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ City Mart Holding Company Limited (CMHL) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေပးေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးေစ်းကြက္ေ၀စု ရရန္မွာ အေသးစားအလတ္စား စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပါ။ သယံဇာတအကန္႔အသတ္၊ နည္းပညာ အကန္႔အသတ္၊ အလုပ္သမားအကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေနရာအႏွ႔ံေရာက္ေအာင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္မႈအကန္႔အသတ္ စသည္အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္လည္း ရုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္္ပါတယ္။ အေသးစားအလတ္စား စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားဖြ႔႔ံျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာရန္ဆိုသည္က “Pride of Myanmar” ၏ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

Pride of Myanmar “ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ SEA GAME ကာလတြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၈ တြင္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ရိွပါၿပီ။ ၂၀၁၃ တြင္ ကုန္ပစၥည္းေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္မ်ွႏွင့္သာ စတင္ခဲ့ရာမွ ယခုဆိုလ်ွင္ အမ်ိဳူအစားေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ထိ ပါ၀င္လာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ CMHL အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံအႏွ႔ံတြင္ရွိေသာ City Mart, Ocean ႏွင့္ marketplace by City Mart ဆိုင္ခြဲမ်ားအားလံုး၏ အဓိကေနရာမ်ားတြင္ Pride of Myanmar တြင္ပါ၀င္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို Pride of Myanmar ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ သီးသန္႔ shelves တန္းမ်ားျဖင့္ highlight ျပသေပးျခင္း၊ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ program တုိးတက္ေစျခင္းမ်ား၊ SME ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိပါသည္။တစ္ဖက္တြင္လည္း ထုတ္ပိုးမႈတြင္ အဆင့္ျမင့္လာေစရန္ ကူညီျခင္း၊ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အၾကံေပးျခင္း၊ လမ္းညႊန္မႈမ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ယခုႏွစ္တြင္ ထူးထူးျခားျခားအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ခင္းက်င္းေရာင္းခ်မႈမ်ားအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ Pride of Myanmar တြင္ ပါ၀င္ေသာ စီးဖြားဖက္ကုမၸဏီမ်ားကို CMHL လက္ေအာက္ရွိ Centre Promotion Area မ်ားတြင္ ေနရာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးကာ ျမန္မာ့အစားအေသာက္မ်ားကို အေရာင္းျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားအား အားသြန္ခြန္စိုက္ျပဳလုပ္သြားမွာပါ။ ေစ်း၀ယ္သူမိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံထြက္စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ျမည္းစမ္းခြင့္ရ႐ွိမည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ၀ယ္ယူႏုိင္မွာပါ။

“Growing together with local community – ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္ေတြတုိးတက္ဖို႕အတူတူလွမ္းခ်ီၾကပါစို႕ဆိုတာက ကၽြန္မတို႔ Pride of Myanmar ရဲ႕ အဓိက tagline ပါ။ ဒီအစီအစဥ္ကို ေစ်း၀ယ္သူေတြအေနနဲ႕ ဒါျမန္မာျပည္ထုတ္တာေလ .. ဒီ Pride of Myanmar တံဆိပ္ကပ္ေရာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြကအရည္အေသြးစိတ္ခ်ရတယ္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ယူတဲ့စိတ္ကိုသာမက အရည္အေသြးစိတ္ခ် ရတဲ့ အာမခံခ်က္တစ္ခုကိုပါ ေပးနုိင္တဲ့ အစီအစဥ္အျဖစ္ရပ္တည္ဖို႕နွင့္ local SMEs ေတြအတြက္လည္းလိုအပ္တဲ့ ပ့ံပိုးမႈေတြေပးနုိင္မယ့္ platform တစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႕ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္” ဟု City Mart Holding Company Limited မွ Marketing Director ေဒၚေမဇင္စိုးထက္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

Pride of Myanmar အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိေသာ ျပည္တြင္းစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္  ကုန္ၾကမ္းကအစ ျမန္မာနုိင္ငံမွာထြက္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားသာပါ၀င္ထားၿပီးသည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ျပီးအဆင့္အထိိ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းမွာသာ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္စစ္စစ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုစားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ FDA (သို႕) တူညီတဲ့ ေထာက္ခံခ်က္ေတြရရွိထားတဲ့ ပစၥည္းေတြျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အရည္အေသြးအာမခံခ်က္ရွိပါသည္။ packaging ေပၚမွာထုတ္လုပ္ေသာေန႕၊ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ေန႕၊ ပါ၀င္ပစၥည္း အစရွိသည့္ အခ်က္အလက္ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ Pride of Myanmar Sticker ပါရွိေသာ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေစ်း၀ယ္သူမ်ားသည္ လက္ေဆာင္ေပးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စားသံုးရန္အတြက္ျဖစ္ေစ စိတ္ခ်ယံုၾကည္စြာ ၀ယ္ယူႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Pride of Myanmar “ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ား” အစီအစဥ္ကို City Mart Supermarket , Ocean Supercenter, marketplace by City Mart တို႔ႏွင့္အတူ Main Sponsor အျဖစ္  Royal Myanmar Teamix, Top Cashwe Nuts, Shwe Aung Food, Maw San ႏွင့္ U Ka Kar တို႔မွပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။ အဆင့္အတန္းျမင့္ ျမန္မာ့စားေသာက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း အထူးအစီအစဥ္ကို City Mart Supermarket တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ နို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ၊ Ocean Supercenter တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ဇန္နာ၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔အထိႏွင့္ marketplace by City Mart တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ နို၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ဆိုင္ခြဲစုစုေပါင္း (၄၄) ဆိုင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။