ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ထမင္း ၄ လံုုး (ဟင္းခ်ဳိ ပန္းကန္လံုုး အေသး)
 • မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း ၅ ဇြန္း (ထမင္းစားဇြန္း)
 • ငါးေဂြးသီးခ်က္ က်န္တဲ႔အနွစ္ ၂ ဇြန္းခန္႔ (ထမင္းစားဇြန္း)
 • ငါးေျခာက္ၾကာ္
 • ခရမ္းၾကြတ္သီး ၃ လံုး
 • ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၂ လံုး
 • ဥဝါ ၁ ပိုုင္း
 • ေျမပဲဆီစစ္စစ္

ျပဳလုပ္နည္း

 1. ဇလံုု တခုုထဲတြင္ ထမင္း၊ မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း၊ ငါးေဂြးသိးခ်က္ က်န္တဲ႔အနွစ္ တိုု႔ကိုု ေျမပဲဆီ စစ္စစ္နွင္႔ နွံ႔ေအာင္နယ္ပါ။
 2. ဆား ၊ ငံျပာရည္ လံုုးဝ မထည့္ရပါ။ မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း ထဲတြင္ ဆားပါျပီးသား ျဖစ္ပါသည္။
 3. မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္းနွင္႔ ငါးေဂြးသီးခ်က္ က်န္တဲ႔အနွစ္ကိုု နယ္ထားသည့္ ထမင္းကိုု ငါးေျခာက္ၾကာ္၊ ခရမ္းၾကြတ္သီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ဥဝါ အေခ်ာင္းရ်ည္ေလးမ်ားကိုု ဂ်ဳိးဂ်ဳိးဂ်ြတ္ဂ်ြတ္ စားၾကည့္ပါ အင္မတန္ေကာင္းပါသည္။
 4. မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္းကိုု ထမင္းနယ္ ေပၚမွာ ပံုုထားပါသည္။ အိမ္မွကေလးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္အရ ျဖစ္ပါသည္။

MyFood Myanmar