ဆင္ခရမ္းသီးႏွင့္ ၾကက္အာပူရြက္နဲ ႔ခ်က္တဲ႔ ၾကက္ေသာက္ဆမ္း ခရီးသြားရင္းနဲ႔ စားခဲ႔ျပီး ခ်က္နည္းေလးကို ေမးလာခဲ႔လို႔ အခုခ်က္စားလိုက္ပါျပီ ။