လူႀကီး၊ လူငယ္၊ ကေလးသူငယ္အားလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ အဆာေျပအစားအစာပါ။ ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာ မလိုဘဲ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး လုပ္စားလို ႔ရေသာ ေပါင္မုန္႔ပီဇာ။