နိုင္ငံတကာအိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေစ်းကြက္တြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိ္ေသာ ဒီဇိုင္းပိုင္းေခတ္မီတင့္တယ္ၿပီး Premium Quality ရွိ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံထုတ္ Electrolux အမွတ္တံဆိပ္ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ခ်ိဳသာသည့္ေစ်းႏႈန္း၊ ဥေရာပအရည္အေသြးျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယံုၾကည္စြာေရြးခ်ယ္ဝယ္ ယူႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။ ဥေရာပအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Electrolux ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္မွ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ေသာ အိမ္ရွင္မမ်ားက ေရြးခ်ယ္သံုးစြဲလ်က္ရွိၿပီး လူေနမႈအဆင့္အတန္းကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစရန္ အထူးျပဳလုပ္ဖန္တီးထားေသာဒီဇိုင္းမ်ားျဖင့္ အဆိုပါ အရည္အေသြးျမင့္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ထုတ္ကုန္မ်ား ကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္မံေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

၁၉၁၉ ခုႏွစ္မွစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Electrolux အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တိုင္ ရပ္တည္လာခဲ့ၿပီး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္မ်ားအတြင္းသို႔ ေအာင္ျမင္စြာထိုးေဖာက္ႏုိင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ လက္ရွိတြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ အရည္အေသြးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ အာမခံခ်က္အျပည့္အဝရွိသည့္ Professional Distribution Company ျဖစ္ေသာ MEDG Groups Co., Ltd မွတဆင့္ ခ်ဲ႕ထြင္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Electrolux Thailand Company Limited ၏ International Market Business Manager ျဖစ္သူ Mr. Wijitchai Tangtheerajaroonwong က “ ကြ်န္ေတာ္တို႔ Electrolux ထုတ္ကုန္ေတြက ကမၻာ့အႏွံ႔အျပားမွာရွိတဲ့ သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ လူေန မႈ အဆင့္အတန္းေတြကို ပိုမိုၿပီး အဆင့္ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္မယ့္ အေကာင္းဆံုးေသာနည္းပညာနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ေတြ၊ ေခတ္မီတဲ့ အသြင္အျပင္ ဒီဇိုင္းေတြ၊ အရည္အေသြးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြအျပင္ ေရရွည္အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ ဥေရာပရဲ႕ နည္းပညာေတြအသံုးျပဳၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ျပသေနတာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ပါတယ္။ လာမည့္ ၃ ႏွစ္မွ ၅ႏွစ္အတြင္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္တြင္ Electrolux ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ ေစ်းကြက္ အေျခအေနပိုမိုတိုးတက္လာႏုိင္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အဓိကအားထားရေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ စစ္မွန္သည့္ခ်က္ျပဳတ္မႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေပးစြမ္းႏုိင္မည့္ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး လွ်ပ္စစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္တိုင္း၏ အရည္အေသြးအား ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည့္ Laundry Solutions မ်ားအျပင္ သံုးစြဲသူမ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည့္ အျခားေသာ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိသြားမွာပါ။ “တီထြင္ဖန္တီးမႈတိုင္းက ဖန္တီးဖို႔ရာသက္သက္အတြက္ဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ဒီလိုဖန္တီးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ရံုသာမက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆို္င္ရာေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ သံုးစြဲသူ ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲ ထုတ္ကုန္ေတြရဲ႕ အရည္အေသြး တာရွည္ခံေစဖို႔ စတာေတြအျပင္ စီးပြားေရးအဝန္းအဝိုင္းကိုလည္း တိုးတက္ ေအာင္ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္”ဟု Mr. Wijitchai က ဆက္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေစ်းကြက္၏ ဦးေဆာင္အမွတ္တံဆိပ္ Electrolux အေနျဖင့္ ၎ထုတ္ကုန္မ်ားအား ျဖန္႔ခိ်ရာ၌ သံုးစြဲ သူမ်ား၏ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရသာပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ “Taste Care” ၊ အဝတ္အထည္မ်ား ပိုမို တာရွည္ခံေစေရးအတြက္ “Fabric Care” ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျမင့္မားသည့္ လူေနမႈအရည္အေသြးမ်ားရရွိေစေရးအတြက္ “Well-being” အစရွိေသာ အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိပါတယ္။ ၎တို႔အျပင္ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈမ်ား၊ ေခတ္ႏွင့္အျမဲတမ္းေလ်ာ္ညီတင့္တယ္ေနမည့္ ဒီဇိုင္းအသြင္အျပင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သင့္ ေလ်ာ္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ျဖန္႔ျဖဴးေရးအပိုင္းတြင္လည္း အဓိကက်သည့္ ေနရာမ်ားျဖစ္ ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းတင္သြင္းေရာင္းခ်သူမ်ား၊ hypermarket မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာတန္းဝင္ အိမ္ျခံေျမ ပေရာဂ်က္မ်ားႏွင့္ e-commerce မ်ား အစရွိေသာ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္လည္း Electrolux အမွတ္တံဆိပ္ မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။

“Taste Care” က႑ေအာက္တြင္ မီးဖို၊ အေညွာ္စုပ္စက္၊ Ovens ၊ မိုက္ခရိုေဝ့ဗ္ႏွင့္ ေရခဲေသတၱာ အစရွိသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ပါဝင္ၿပီး ေနအိမ္တြင္း အစားအေသာက္မ်ားခ်က္ျပဳတ္ရာ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဟင္းလ်ာမ်ားရရွိေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရံုသာမက ႏုိင္ငံတကာဟိုတယ္မ်ား၏ ခ်က္ျပဳတ္မႈ အဆင့္အတန္း အရသာအတုိင္းရရွိေစရန္ Electrolux ၏ မီးဖိုေခ်ာင္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ “Fabric Care” အတြက္မူ ၿပိဳင္ဖက္ကင္းသည့္ ဥေရာပ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ျဖည့္တင္းထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားက သံုးစြဲသူမ်ားအတြက္ အဖိုးတန္အခ်ိန္မ်ားကို ကုန္ဆံုးမႈ သက္သာေစၿပီး ေလွ်ာ္ဖြတ္ရန္မလြယ္ကူသည့္ ဂုဏ္ျဒပ္ရွိေသာ ခ်ည္မွ်င္သံုးအဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ ႏူးညံ့ၿပီး ထိခိုက္ရန္ လြယ္ကူသည့္ လက္လုပ္ခ်ည္မွ်င္အက်ႌမ်ားကိုပင္ ပိုမိုေတာက္ပၿပီး ၾကာရွည္ခံေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Electrolux အေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ ဒီဇိုင္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကိုသာ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ ေနသည္မဟုတ္ဘဲ စြမ္းအင္အသံုးျပဳမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈမ်ားကိုပါ ဦးစားေပး စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ Davos တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ ကသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ၁.၃ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီေပါင္း ၇,၅၀၀ ေက်ာ္မွာ Corporate Knight ၏ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ စကာတင္အဆင့္တြင္ ပါဝင္ ခဲ့ပါတယ္။ Electrolux အမွတ္တံဆိပ္မွာမူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္ပြားေစျခင္းတို႔ကို အနည္း ဆံုးေလ်ာ့ခ်ေပးထားၿပီး ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈနည္းပါးသည့္ ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုအျဖစ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ non-profit CDP မွ ေပးအပ္သည့္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာေျပာင္းလဲျခင္းကိုထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးေသာ ဆုကို ရရွိထားခဲ့သည့္အျပင္ ႏွစ္အလိုက္ေပးအပ္သည့္ RobecvcoSAM’s Sustainability Yearbook အတြက္ ေရႊ အဆင့္ဆုတံဆိပ္ကိုလည္း ရရွိပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ Electrolux မွာ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ထိန္းသိမ္းကူညီသည့္ ေစ်း ကြက္ဦးေဆာင္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ထုတ္လုပ္မႈကို ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ကာ ရာသီဥတုထိန္းသိမ္းျခင္းကို အဓိကဦးတည္ခ်က္ထား ဒီဇုိင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ထားသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ တုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ “100 years of bonding through sustainable innovation” အမည္ရွိ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို Electrolux မွ ၎ကိုအားေပးသံုးစြဲသူမ်ားအား ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ျမန္မာေငြ က်ပ္တစ္သိန္းဝယ္ယူသူတိုင္းအတြက္ ဆုႀကီး ၁၀၀ ႏွင့္ အျခားဆုမဲေပါင္းမ်ားစြာ ကံစမ္းႏုိင္မည့္ ကံစမ္းမဲကူပြန္ မ်ားကို ေမတၱာလက္ေဆာင္ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမွာပါ။ အဆိုပါကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကို ယခုလ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Electrolux ထုတ္ကုန္မ်ားကို အၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ အနယ္နယ္ရွိ Wai Yan Electronics၊ Living Square ၊ မ်ိဳးသိန္းအီလက္ထေရာနစ္၊ Pro 1 Global Home Center Myanmar ၊ Ocean Super Center ၊ Marketplace by city mart ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပား ရွိ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္မ်ား အားလံုးတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏုိင္ပါၿပီ။ Electrolux ပတ္သက္၍ထပ္မံ သိရွိလိုပါက Electrolux Myanmar ၏ တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/ElectroluxMM/ (သို႔) www.electrolux.co.th (သို႔) ဆားဗစ္စင္တာဖုန္းနံပါတ္ – ၀၉ ၉ ၇၄၀၀၅၀၈၅၀ (သို႔) သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁-၅၅၆၉၉၇၊ ၀၁-၅၄၄၆၆၄ Ext: ၃၂၃၊ ၃၂၄ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါတယ္။