ဖက္ထုပ္စြပ္ျပဳတ္ ျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား – ဖက္ထုပ္ ၊ ဟင္းရည္ျပဳလုပ္ရန္ ငါးပါနီ၊ ဒါရွီမာ ေခၚ ပင္လယ္ေရညွိျပား ၊ မုန္လာဥနီ၊ ၾကက္သြန္နီ ၊ ၾကက္ဥ ၊ ၾကက္သြန္မိတ္၊ ပဲငံျပာရည္ ၊ ဆား၊ ၾကက္သြန္နီေတာက္ေတာက္စင္း

screen-shot-2016-12-07-at-08-44-01

အရင္ဦးဆံုး အိုးထဲတြင္ ေရကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထည့္ၿပီးေနာက္ ဟင္းရည္ခ်က္ရန္ အတြက္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ငါးပါးနီႏွင့္ ပင္လယ္ ေရညွိျပား (ဒါရွီမာ)၊ ၾကက္သြန္နီတို႕ကို ထည့္ၿပီး ဟင္းရည္ခ်က္ပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-44-12

ဟင္းရည္ပြက္ပြက္ဆူလာပါက ပဲငံျပာရည္ကို ဇြန္း ၂ဇြန္းစာ ထည့္ေပးပါ။ ထို႕ေနာက္ ၅မိနစ္ၾကာ ျပဳတ္ၿပီးေနာက္ ငါးပါးနီႏွင့္ ပင္လယ္ေရညွိ(ဒါရွီမာ)၊ ၾကက္သြန္နီတို႕ကို အဖတ္ ဆယ္ေပးပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-44-25

အဖတ္မ်ား အားလံုး ဆယ္ၿပီးေနာက္ မုန္လာဥနီ ၊ ၾကက္သြန္နီ အသစ္ကို ထည့္ၿပီး ျပဳတ္ေပးပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-44-35

ေနာက္ဆံုးတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ ေတာက္ေတာက္ဆင္းကို ထည့္ေပးပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-44-51

ထို႕ေနာက္ ဖက္ထုပ္ကို ထည့္ၿပီး ပြက္ပြက္ဆူေအာင္ ျပဳတ္ေပးပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-44-59

ၾကက္ဥ ၂လံုးကို အသင့္ ေဖာက္ၿပီး ေမႊထားေပးပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-45-07

ပြက္ပြက္ဆူေနေသာ ဖက္ထုတ္စြပ္ျပဳတ္ရည္ထဲတြင္ ေမႊထားေသာ ၾကက္ဥကို ထည့္ၿပီး ေမႊေပးပါ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-45-16

ဖက္ထုပ္စြပ္ျပဳတ္ ေပၚတြင္ ေနာက္ဆံုး အေနျဖင့္ ၾကက္သြန္မိတ္ကို တင္ေပးၿပီးေနာက္ ေကာင္းေကာင္းက်က္ၿပီ ဆိုပါက ဖက္ထုတ္  စြပ္ျပဳတ္ (မန္းဒူဂု) အဆင္သင့္ ျဖစ္ပါၿပီ။

screen-shot-2016-12-07-at-08-43-51