ေခါပုတ္ကို ေကာက္ညွင္းဆန္အျဖဴ  (သို႔မဟုတ္) ငခ်ိတ္ေကာက္ညင္းဆန္ႏွွင့္ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ေခါပုတ္ကို ကင္ျပီးစားၾကသလို  ေၾကာ္ၿပီးစားရင္လဲ ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔ႀကီး အစိမ္းသက္သက္လဲ စားၾကပါတယ္ ။ ဆိမ့္ဆိမ့္ေလးနဲ႔ ေစးေစးေလးေပါ့။